اطلاعات تماس

قرارگاه عبدالله رضیع

بازی کلمات خالی

نام بازی: کلمات خالی
تشخیص کلماتی که در خلا نوشته میشوند به آن آسانی که به نظر میرسد نیست.

سن: از نه سالگی
تعداد شرکت کننده: سه نفر یا بیشتر

به قید قرعه شرکت کننده اول را انتخاب کنید. او باید با انگشت اشاره خود کلماتی را در هوا بنویسد و بقیه باید کلمه را حدس بزنند.

بعد از نوشتن کامل کلمه در هوا، دیگر شرکت کننده ها به ترتیب حدس خود را اعلام میکنند.

هر جواب درست یک امتیاز برای شرکت کننده اول و شرکت کننده ای که درست حدس زده است به حساب می آید.

بعد از اینکه تمام شرکت کننده ها به ترتیب کلمه ای را در خلا نوشتند، جمع امتیازات برنده را تعیین میکند.

نظری بدهید