اطلاعات تماس

قرارگاه عبدالله رضیع

جشن تکلیف

جشن تکلیف

جشن تکلیفاونروز که جشن تکلیف

تو مدرسه به پا شد

در دل کوچک من

شور و شری به پا شد

گفتم با یاد خدا

انس می گیرم همیشه


دلم با یاد خدا

راحت و آروم میشه

وقتی که بانگ اذان

می پیچه تو شهرما

من به نماز می ایستم

حرف می زنم با خدا

با اون خدا که مهربون و پاکه

خالق این زمین و آب و خاکه

 


با اون خدا که همتایی نداره

ابر سیاه به لطف اون، می باره

نظری بدهید