اطلاعات تماس

قرارگاه عبدالله رضیع

حدس کلمه

حدس کلمه

حدس کلمهآیا می توانید اصطلاح معادل تصاویر را حدس بزنید ؟!

تصویر شماره 1)

تست هوش جالب, تست هوش تصویری با جواب

بازی حدس کلمه از روی تصویر

تصویر شماره 2)

تست هوش جالب, تست هوش تصویری با جواب

تست هوش حدس کلمه

تصویر شماره 3)

تست هوش جالب, تست هوش تصویری با جواب

بازی حدس کلمه

تصویر شماره 4)

تست هوش جالب, تست هوش تصویری با جواب

 تست هوش تصویری جدید

º•º

º•º

º•º

º•º

º•º

º•º

º•º

º•º

º•º

º•º

º•º

º•º

º•º

º•º

º•º

º•º

º•º

º•º

º•º

º•º

º•º

º•º

º•º

º•º

º•º

º•º

پاسخ تست هوش حدس کلمه :

تصویر شماره 1 )

جواب صحیح اصطلاح  آمارگیری

تصویر شماره 2 )

زخم زبان

تصویر شماره 3 )

آسیب دیده

تصویر شماره 4 )

سیرابی

گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته

نظری بدهید