اطلاعات تماس

قرارگاه عبدالله رضیع

ساختن شیر کاغذی

شیر کاغذیمواد لازم:
کاغذ ترجیحا زرد رنگ
در صورت نیاز قیچی
ماژیک رنگی

ساخت شیر کاغذی:
ابتدا یک کاغذ رنگی، ترجیحا زرد رنگ انتخاب کنید و به شکل لوزی برش بزنید و کاغذ را از سمت سفید آن مقابل خود قرار دهید. کاغذ را از خط تقارن افقی لوزی تا کنید و مجددا باز کنید تا خط تای آن روی کاغذ مشخص شود.

کاردستی,آموزش کاردستی به کودکان کاردستی شیر

مانند شکل زیر از قسمت خط چین ها، کاغذ را به سمت داخل تا بزنید.

کاردستی,آموزش کاردستی به کودکان

کاردستی شیر با مقوا

یک لوزی افقی بدست می آید که سمت راست آن یک مثلث بزرگ زرد رنگ و سمت چپ آن یک مثلث کوچک سفید رنگ است. در قسمت رنگی مانند شکل زیر از قسمت خط چین به سمت داخل تا بزنید.

کاردستی,آموزش کاردستی به کودکان

کاردستی شیر با کاغذ

حالا  دو خط چین در قسمت بالا و پایین کار ایجاد کنید و از آن قسمت به سمت پشت کار تا بزنید.

کاردستی,آموزش کاردستی به کودکان

کاردستی برای کودکان

قسمت پایین کار را از خط افقی وسط و محل تا خوردگی به سمت پشت تا بزنید تا یک مثلث به دست آید.

کاردستی,آموزش کاردستی به کودکان آموزش کاردستی به کودکان

از راس بالایی لوزی و از روی خط چین مشخص شده به سمت پایین تا کنید.

کاردستی,آموزش کاردستی به کودکان

کاردستی برای کودکان

همان راس لوزی که در مرحله قبل به سمت پایین کشیدید را به پشت کار تای کوچکی بزنید تا این راس از حالت تیزی خارج شود. برای درست کردن دم شیر از محل خط چین مشخص شده به سمت چپ تا بزنید.

کاردستی,آموزش کاردستی به کودکان کاردستی  برای کودکان

مجددا دم را از روی خط چین مورب به سمت پایین و راست کار تا بزنید.

 کاردستی,آموزش کاردستی به کودکان

کاردستیهای کودکانه

انتهای دم شیر را از محل خط چین به سمت چپ و بالا تا بزنید.

کاردستی,آموزش کاردستی به کودکان

 کاردستی شیر برای  کودکان

نوک دم شیر را به سمت داخل کار تا بزنید تا از حالت تیزی خارج شود.

کاردستی,آموزش کاردستی به کودکان

کاردستیبا مقوا

شیر شما آماده است. با ماژیک مشکی مانند شکل برای شیر کاغذی خود چشم، دهان و پوزه نقاشی کنید.

 کاردستی,آموزش کاردستی به کودکان

منبع:tebyan.net

نظری بدهید