اطلاعات تماس

قرارگاه عبدالله رضیع

شام گنجشک ها

شب که شد گنجشک کوچک
میهمان خانه مان شد.
قلب کوچولویم آن وقت
زود با او مهربان شد.

دیدم او تنها نشسته
بی صدا بالای دیوار
با خودم گفتم طفلی
گم شده مامانش انگار

من به او با مهربانی
یک کم آب و دانه دادم
توی یک بشقاب کوچک
شام گنجشکانه دادم

نظری بدهید