اطلاعات تماس

قرارگاه عبدالله رضیع

شبیه رودخانه

شبیه رودخانه

شبیه رودخانه  یک عمر مانده
                   درسینه سنگ
                   آواز رودی
                   دل تنگ دل تنگ

                                     شد برف ها آب
                               پایان اسفند

                             در زیر باران
                               مانند یک قند

               نگاهش مهربان است
              دلش یک کوه حرف است
              اگرچه آدم من
              فقط یک تکه برف است

 

                                                                         شبیه رودخانه
                                                                         همیشه توی راهم
                                                                        پر است از چاله چوله
                                                                        مسیر اشتباهم

 

منبع:tebyan.net

نظری بدهید