اطلاعات تماس

قرارگاه عبدالله رضیع

شعر کودکانه امام جعفر صادق (ع)

پس از امام پنجمم
تویی امام شیعیان
تویی امام بعد او
تویی امام مهربان
پس از امام پنجمم
چراغ رهبری تویی
ستاره هدایتی
شکوه حیدری تویی
پس از امام پنجمم
تویی وصی ایزدی
برای حفظ دین او
به امر حق تو آمدی
تو جعفری و صادقی
جهان ندیده مثل تو
به پاکی و قشنگی ات
نشد سپیده مثل تو

شاعر: مهدی وحیدی صدر

***********

بوی گل محمدی     بوی کتاب می دهی

هرچه سؤال سخت را      زود جواب می دهی

شناس نامه تو را       در آسمان نوشته اند

و با گُل و گلاب و نور     گِل تو را سرشته اند

چه جاده های روشنی     میان حرف های توست

هنوز این زمین پر از     صدای آشنای توست

تو یاد داده ای به ما     که می توان پرنده بود

تمام عمر مثل رود     به سوی او رونده بود

شاعر: محمدکاظم مزینانی

نظری بدهید