اطلاعات تماس

قرارگاه عبدالله رضیع

شعر کودکانه ماه آسمون

ماه آسمون

ماه آسمونتو که ماه بلند آسمونی

منم ستاره می شم و دورتو می گيرم

تو که ستاره مي شی دورمو می گيری

منم ابر می شم، رو تو می گيرم

 


تو که ابر مي شی رومو مي گيری

منم بارون می شم، نم نم می بارم

تو که بارون می شی، نم نم می باری

منم سبزه می شم، سر در ميارم

تو که سبزه می شی، سر در مياری

منم گل می شم و پهلوت می شينم.

 

 

نظری بدهید