اطلاعات تماس

قرارگاه عبدالله رضیع

بارون می باره جرجر

بارون می باره جرجر
بیا با هم کلاغ پر

بازی کنیم تو خونه

هی نگیریم بهونه

بارون می باره شرشر
بچه ی چاق پرخور

پاشو دیگه ورزش بکن
یه کمی نرمش بکن

پرخور و بیعار نباش
تنبل  و بیکار نباش

صداش میاد هوهو
مثل صدای کوکو

صدای چیه؟
صدای باد

چی چی میخونه ؟
ترانه ی شاد

منبع:tkoodakan.ne

نظری بدهید