اطلاعات تماس

قرارگاه عبدالله رضیع

سیب کرمو

سیب کرمو

سیب کرموآقا کلاغه

یک سیب شیرین

از روی شاخه

انداخت پایین

خوردم از آن سیب

یک گاز با پوست

یکدفعه دیدم

آن سیب، کرموست

یک کرم بدشکل

بر روی آن بود

ترسیدم، آن را

انداختم زود

از جا پریدم

مثل پرنده

آقا کلاغه

زد زیر خنده

 

نظری بدهید